لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداری ماهشهر 0 اترک بجنورد 3 1399/10/08 14:00
week 15 اترک بجنورد 0 شهرداری ماهشهر 1 1400/01/29 20:00