لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 مس شهر بابک 4 شهرداري بم 1 1399/10/01 14:00
week 14 شهرداري بم 0 مس شهر بابک 3 1400/01/23 16:15