لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 اتحاد کامياران 2 محتشم تبریز 0 1399/10/21 14:00
week 17 محتشم تبریز 1 اتحاد کامياران 0 1400/02/20 20:45