لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نفت و گاز گچساران 0 شهرداري همدان 2 1399/10/13 14:00
week 16 شهرداري همدان 1 نفت و گاز گچساران 0 1400/02/04 20:30