لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 خوشه طلايي ساوه 0 هوادار تهران 0 1399/09/20 14:00
week 21 هوادار تهران 1 خوشه طلايي ساوه 3 1400/01/30 20:15