لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 بادران تهران 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1399/10/15 14:00
week 25 شاهين شهرداري بوشهر 2 بادران تهران 1 1400/02/30 20:15