لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 خوشه طلايي ساوه 1 نود اروميه 0 1399/10/15 14:00
week 25 نود اروميه 1 خوشه طلايي ساوه 1 1400/02/29 20:00