لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نود اروميه 0 استقلال ملاثاني 1 1399/10/08 14:00
week 24 استقلال ملاثاني 1 نود اروميه 0 1400/02/24 20:30