لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 هوادار تهران 3 پارس جنوبي جم 2 1399/10/08 14:00
week 24 پارس جنوبي جم 1 هوادار تهران 0 1400/02/24 20:15