لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 گل ریحان البرز 1 بادران تهران 0 1399/10/08 14:00
week 24 بادران تهران 2 گل ریحان البرز 1 1400/02/24 18:15