لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 2 رایکا بابل 3 1399/10/08 14:00
week 24 رایکا بابل 0 استقلال خوزستان 0 1400/02/24 18:15