لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فجر سپاسي شیراز 2 قشقایی شیراز 2 1399/10/08 14:00
week 24 قشقایی شیراز 0 فجر سپاسي شیراز 1 1400/02/24 18:15