لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نود اروميه 0 شهرداري آستارا 1 1399/10/02 14:00
week 23 شهرداري آستارا 0 نود اروميه 1 1400/02/18 20:30