لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 بادران تهران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1399/10/02 14:00
week 23 فجر سپاسي شیراز 1 بادران تهران 2 1400/02/18 20:15
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 1 1396/05/16
week 18 بادران تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1396/10/17
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 27 فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 0 1395/12/17
week 10 بادران تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/07/25