لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 رایکا بابل 2 چوکا تالش 1 1399/09/26 14:00
week 22 چوکا تالش 2 رایکا بابل 0 1400/02/07 20:30