لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال خوزستان 1 آرمان گهر سیرجان 0 1399/09/26 14:30
week 22 آرمان گهر سیرجان 2 استقلال خوزستان 0 1400/02/06 19:45