لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال ملاثاني 1 استقلال خوزستان 4 1399/09/20 14:30
week 21 استقلال خوزستان 3 استقلال ملاثاني 1 1400/01/30 21:45