لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نود اروميه 0 شاهين شهرداري بوشهر 1 1399/09/20 14:00
week 21 شاهين شهرداري بوشهر 0 نود اروميه 0 1400/01/30 20:00