لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 قشقایی شیراز 0 رایکا بابل 2 1399/09/20 14:00
week 21 رایکا بابل 1 قشقایی شیراز 1 1400/02/01 20:00