لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهرداري آستارا 0 مس كرمان 1 1399/09/15 14:15
week 20 مس كرمان 2 شهرداري آستارا 0 1400/01/24 16:45