لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداري آستارا 1 فجر سپاسي شیراز 0 1399/09/10 14:45
week 19 فجر سپاسي شیراز 3 شهرداري آستارا 1 1400/01/18 16:30