لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 بادران تهران 1 خيبر خرم آباد 0 1399/09/09 14:45
week 19 خيبر خرم آباد 1 بادران تهران 0 1400/01/18 16:30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 خيبر خرم آباد 0 بادران تهران 2 1395/09/03
week 31 بادران تهران 1 خيبر خرم آباد 0 1396/01/22