لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 هوادار تهران 3 نود اروميه 0 1399/09/02 15:00
week 18 نود اروميه 0 هوادار تهران 0 1399/12/27 15:00