لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 نود اروميه 0 خيبر خرم آباد 0 1399/12/17 14:45
week 34 خيبر خرم آباد 3 نود اروميه 0 1400/04/28 19:45