لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 شاهين شهرداري بوشهر 0 فجر سپاسي شیراز 0 1399/12/12 15:15
week 33 فجر سپاسي شیراز 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/04/21 19:30