لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 رایکا بابل 3 بادران تهران 2 1399/12/12 14:30
week 33 بادران تهران 3 رایکا بابل 1 1400/04/21 19:30