لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 استقلال خوزستان 3 نود اروميه 1 1399/12/12 15:15
week 33 نود اروميه 0 استقلال خوزستان 1 1400/04/21 19:30