لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فجر سپاسي شیراز 1 هوادار تهران 1 1399/12/02 14:30
week 32 هوادار تهران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1400/04/13 20:30