لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 بادران تهران 1 قشقایی شیراز 3 1399/12/02 14:30
week 32 قشقایی شیراز 1 بادران تهران 0 1400/04/13 20:30