لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 هوادار تهران 0 شاهين شهرداري بوشهر 1 1399/11/25 14:00
week 31 شاهين شهرداري بوشهر 0 هوادار تهران 0 1400/04/06 20:30