لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال ملاثاني 0 چوکا تالش 0 1399/11/20 14:30
week 30 چوکا تالش 2 استقلال ملاثاني 1 1400/03/31 20:00