لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شاهين شهرداري بوشهر 0 خيبر خرم آباد 0 1399/11/19 14:15
week 30 خيبر خرم آباد 0 شاهين شهرداري بوشهر 1 1400/03/31 19:55