لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 خيبر خرم آباد 0 هوادار تهران 1 1399/11/13 14:00
week 29 هوادار تهران 1 خيبر خرم آباد 0 1400/03/24 19:50