لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 بادران تهران 2 مس كرمان 1 1399/11/13 14:00
week 29 مس كرمان 0 بادران تهران 1 1400/03/24 19:10
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week مس كرمان 4 بادران تهران 2 1398/07/06 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 مس كرمان 0 بادران تهران 0 1397/01/21 16:30
week 14 بادران تهران 1 مس كرمان 0 1396/08/30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 مس كرمان 1 بادران تهران 0 1395/11/18
week 6 بادران تهران 1 مس كرمان 1 1395/06/18