لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 قشقایی شیراز 1 شهرداري آستارا 0 1399/11/13 14:00
week 29 شهرداري آستارا 2 قشقایی شیراز 0 1400/03/24 18:00