لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نود اروميه 1 پارس جنوبي جم 0 1399/11/06 14:00
week 28 پارس جنوبي جم 1 نود اروميه 0 1400/03/18 20:30