لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 خوشه طلايي ساوه 2 چوکا تالش 1 1399/11/06 14:00
week 28 چوکا تالش 1 خوشه طلايي ساوه 0 1400/03/18 18:50
لیگ 95965
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 چوکا تالش 1 خوشه طلايي ساوه 2 1395/10/26
week 10 خوشه طلايي ساوه 2 چوکا تالش 0 1395/12/23