لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال ملاثاني 1 بادران تهران 1 1399/11/06 14:00
week 28 بادران تهران 2 استقلال ملاثاني 1 1400/03/18 18:40