لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 فجر سپاسي شیراز 1 خيبر خرم آباد 1 1399/11/06 14:00
week 28 خيبر خرم آباد 0 فجر سپاسي شیراز 0 1400/03/18 19:50
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 فجر سپاسي شیراز 0 خيبر خرم آباد 1 1395/08/02
week 28 خيبر خرم آباد 0 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/23
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 35 فجر سپاسي شیراز 5 خيبر خرم آباد 2 1395/02/06
week 16 خيبر خرم آباد 1 فجر سپاسي شیراز 2 1394/09/02