لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 آرمان گهر سیرجان 2 شاهين شهرداري بوشهر 1 1399/10/29 14:00
week 27 شاهين شهرداري بوشهر 2 آرمان گهر سیرجان 1 1400/03/11 20:30