لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 قشقایی شیراز 0 نود اروميه 2 1399/10/29 14:00
week 27 نود اروميه 2 قشقایی شیراز 0 1400/03/12 20:10