لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 شاهين شهرداري بوشهر 0 چوکا تالش 0 1399/10/22 14:00
week 26 چوکا تالش 0 شاهين شهرداري بوشهر 2 1400/03/06 18:45