لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نود اروميه 0 بادران تهران 2 1399/10/22 14:00
week 26 بادران تهران 1 نود اروميه 0 1400/03/05 19:35