لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 هوادار تهران 1 بادران تهران 2 1399/09/26 14:00
week 22 بادران تهران 0 هوادار تهران 2 1400/02/06 20:15