لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 بادران تهران 1 شهرداري آستارا 0 1399/09/20 14:00
week 21 شهرداري آستارا 0 بادران تهران 3 1400/01/30 20:15