لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال ملاثاني 1 هوادار تهران 1 1399/09/10 15:15
week 19 هوادار تهران 2 استقلال ملاثاني 1 1400/01/18 16:30