لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 گل ریحان البرز 1 مس كرمان 1 1399/09/02 15:00
week 18 مس كرمان 5 گل ریحان البرز 1 1399/12/27 15:00