لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 خيبر خرم آباد 3 چوکا تالش 0 1399/09/02 15:30
week 18 چوکا تالش 0 خيبر خرم آباد 0 1399/12/27 15:00