لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 شهرداري آستارا 0 1399/09/02 15:15
week 18 شهرداري آستارا 1 شاهين شهرداري بوشهر 3 1399/12/24 15:00