لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 2 مس رفسنجان 0 1399/08/17 16:30
week 16 مس رفسنجان 1 استقلال تهران 1 1399/12/11 15:00